PG HD_MRK
 

Deelname voorwaarden

Presentatie

We streven naar een rustige uitstraling en harmonische presentatie.
Voor schilders zijn er wanden, voor edelsmeden vitrines. Beeldhouwers kunnen eigen zuilen meenemen.
Andere meubelstukken zoals tafels, zuilen en dergelijke zijn niet toegestaan, tenzij in overleg.
Wij verzorgen een bordje met je naam en informatie. Het is niet toegestaan om zelf reclame-uitingen (zoals naamborden, stickers) mee te nemen.
Je mag voor je presentatie een tablet of beeldscherm gebruiken – echter zonder geluid.
Uiteraard kun je een stapeltje flyers en visitekaartjes neerleggen, op een klein tafeltje of zuiltje (max 40×40 cm, zelf verzorgen).

De plekken worden door ons duidelijk afgebakend, van tevoren ontvang je een plattegrond en foto’s.

Voor verkoop van serieproducten en boeken geldt: 1 exemplaar presenteren; geen voorraad of stapel boeken in het zicht neerleggen.
Presentatie en verkoop van door derden vervaardigde kunstwerken is niet toegestaan.

Voor je presentatie geldt dat je aanwijzingen van de organisatie dient op te volgen.
Twijfel, andere vragen? Neem even contact met ons op: wendy@peperart.com.

Opbouwen

Opbouwen en inrichten van je plek kan op vrijdag 15 september tussen 9:00 uur en 15:00 uur.
Let op: in het kasteel is geen lift aanwezig! Wij verlenen zo mogelijk hand & spandiensten.

Vernissage en expositie

De vernissage vindt vrijdagavond 15 september plaats van 19:00 uur tot 21:30 uur.
PeperArt is voor bezoekers geopend op zaterdag 16 september van 10:30 uur tot 18:30 uur en op zondag 17 september van 10:30 uur tot 17:30 uur.
Je ontvangt van ons bij deelname 10 vrijkaarten voor PeperArt (waarde 7,50 per stuk). Wil je er graag meer uitdelen, laat het ons dan weten.

Aanwezigheid

Wij verwachten van de kunstenaars dat ze zelf (of een vertegenwoordiger) het gehele weekend tijdens de openingsuren van PeperArt aanwezig zijn bij hun werk.

Afbouwen

Na afloop van het weekend moet de plek schoon worden opgeleverd. Schroeven/spijkers ed. dienen verwijderd te worden uit de muren.
Afbouwen mag pas na 17.30 uur plaats vinden, niet eerder.

Deelnamekosten, betaling

Na deelnamebevestiging ontvang je van ons de factuur, 20% van het totaalbedrag geldt als aanbetaling.
De aanbetaling gebruiken we voor promotie, website, opzetten evenement et cetera. De aanbetaling krijg je bij eventuele annulering niet terug.
Met het betalen van de factuur ga je akkoord met onze voorwaarden.

Géén commissie

Wij vragen géén commissie over het verkochte werk.

Annulering van deelname

Annulering van deelname moet per e-mail gebeuren: wendy@peperart.com. Afmelding wordt in de regel binnen 5 werkdagen door PeperArt bevestigd.

Bij annulering tot een maand voor de expositie krijg je je deelnamekosten terug (minus de aanbetaling, 20% van het totaalbedrag). Bij annulering na 15 augustus krijg je geen restitutie van je deelnamekosten.

Wanneer een deelnemer, met of zonder afmelding en om welke reden dan ook, niet exposeert op een of beide dagen van PeperArt, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Publicatie en gebruik foto’s

Beeldmateriaal dat je ons stuurt, gebruiken wij graag voor promotie.
Wij selecteren de foto’s van kunstwerken die we willen gebruiken, bijvoorbeeld voor de website en de toegangskaarten.

Schaderisico kunstwerken

Het risico van diefstal en/of beschadiging van kunstwerken, door welke oorzaak dan ook, is niet voor rekening van de organisatie (PeperArt, kasteel Sterckshof en andere betrokken partijen). Je dient zelf je werk te verzekeren.
Met betrekking tot de bewaking heeft de organisatie enkel een inspanningsverplichting. Er is ’s nachts bewaking en toezicht aanwezig.

Deelnemingsrisico

Het gebruik van de aangeboden faciliteiten is voor eigen risico van de deelnemer. De organisatie en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaan is tijdens deelname aan PeperArt, waaronder o.a. letselschade, verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen e.d.
Schade aan derden, de faciliteiten of omgeving door de deelnemer zal verhaald worden op de deelnemer en/of zijn/haar verzekering.

Afgelasting

In geval PeperArt geen doorgang vindt wegens overmacht aan de zijde van de organisatie of vanwege een andere reden, zullen de door de deelnemers gedane betalingen worden terugbetaald onder aftrek van de reeds voor de organisatie ontstane kosten. Die kosten zullen in dat geval naar rato (van de gehuurde standruimte) over de deelnemers worden verdeeld. De deelnemer kan in geval van afgelasting geen aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade en/of gemaakte kosten.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de organisatie ten tijde van de aanvaarding van de inschrijving geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der verbintenissen redelijkerwijs niet door de organisator kan worden verlangd. Hieronder wordt mede begrepen: door bevoegde instanties aangegeven aanwijzingen, brand en andere calamiteiten.

Wijziging voorwaarden

De organisatie behoudt zich het het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden treden in werking 14 dagen na bekendmaking.

Bij deelname aan PeperArt ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.